НАШЕТО . ПРОИЗВОДСТВО

0
тони во рибник Извор
0
тони во рибник Извор Белица
0
тони пастрмка дневно производство
0
милиони подмладок годишно
Од целокупното производство на пастрмка во Македонија, кое изнесува 950 тони, компанијата Извор произведува приближно половина и со тоа претставува најголем рибник во Македонија и регионот. Одгледуваме бела, црвена и златна калифорниска пастрмка, речна пастрмка како и подмладок од пастрмка. Располагаме со капацитети за мрест во зимскиот и летниот период.  Нашиот план за во иднина е да почнеме со производство на кавијар од пастрмка и преработка на риба.
РИБНИЦИ
РИБНИК Изворкалифорниска - речна - златна
75%
ОД ВКУПНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ПАСТРМКА
Калифорниска
Речна
Златна
РИБНИК Извор Белицаподмладок - стилхед - златна
25%
ОД ВКУПНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ПАСТРМКА
Калифорниска подмладок
Речна подмладок
Останато

МРЕСТЕЊЕ . НА . ПАСТРМКА

Компанијата Извор во 2006 година инвестираше во изградба на еден од најмодерните капацитети за мрест на пастрмка. Оваа инвестиција ни овозможи да станеме една од неколкуте компании во југоисточна Европа кои располагаат со ваков капацитет.
10 МИЛИОНИ ПАРЧИНА НА РИБЕН ПОДМЛАДОК ОД ПАСТРМКА
Покрај производствените капацитети за мрестење на рибата, компанијата поседува и специјализирани возила за транспорт на рибен подмладок.  Денес компанијата Извор е најголемиот добавувач на подмладок од пастрмка во земјата.
ДВА МРЕСТА ГОДИШНО: летен и зимски мрест