РИБНИК ИЗВОР

21 cm
ПРОВИДНОСТ ВОДА СТАНДАРД: 20-25 cm
0
ТОНИ ПРОИЗВОДСТВО ПАСТРМКА
6000 л/сек.
ТЕК НА ВОДА СТАНДАРД: 400 л/сек.

ЛОКАЦИЈА

Рибникот Извор се наоѓа на 100 километри оддалеченост од главниот град Скопје.  Локацијата се карактеризира со извонредни природни услови за одгледување риба.  Климата е стабилна, без драстични промени во температурата и другите временски услови. Најблискиот индустриски капацитет е на најмалку 50 километри оддалеченост. Локацијата на рибникот е многу добро поврзана со главните патишта во земјата што овозможува редовна и навремена дистрибуција на рибата. Рибникот се наоѓа на самиот речен извор на една од најубавите реки во Република Македонија, реката Треска.

КАПАЦИТЕТ

Рибникот има капацитет на производство од преку 300 тони пастрмка и обезбедува живеалиште на 3 видови пастрмка: Калифорниска, Речна и Златна пастрмка. Рибникот има 40 базени за риба и најмодерните капацитети за мрест со годишно производство од повеќе од 10 милиони парчиња.  Рибникот Извор има 20 вработени.

7,9 Ph
стандард: 7,5 – 8,5
Ph вредност
Ph вредноста на водата, истоатака позната како и киселост на водата за потребите на производството, треба да биде помеѓу 7,5 и 8,5
9 -11 mg/l
O2 стандард: 8,5 -11,6
O2 во вода
Пастрмката користи големи количини кислород. Оптималната количина на кислород во водата за производство е пторебно да биде помеѓу 8,5 и 11,6 mg / l.
11 C
температура на вода стандард: 8 -18 C
Температура на вода
Температурата на водата е директно поврзана со метаболизмот на пастрмката. Намалување на температурата на водата и за 1 степен го забавува метаболизмот на пастрмката за 10%. Најдобра температура за производство на пастрмка изнесува помеѓу 8 -16 C.
0,4 mg/l
CO2 стандард: 0,2 - 2
CO2 во вода
За потребите на одгледување на пастрмката потребно е минимална количина на CO2 во водата. Блискиот извор на вода и брзиот тек овозможуваат мала количина на CO2 во базените.

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАСТРМКА

ВИДОВИ . ПАСТРМКА
КАЛИФОРНИСКА ПАСТРМКА 40%
РЕЧНА ПАСТРМКА 40%
ЗЛАТНА ПАСТРМКА 20%
ТОНИ ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО
0

РИБНИК . ИЗВОР . ГАЛЕРИЈА