РИБНИК ИЗВОР БЕЛИЦА

20 cm
ПРОВИДНОСТ НА ВОДА СТАНДАРД: 20 - 25 cm
0
ТОНИ ПРОИЗВОДСТВО ПАСТРМКА
10 000 л/сек.
ТЕК НА ВОДА СТАНДАРД: 400 л/сек.

ЛОКАЦИЈА

Рибникот Извор Белица се наоѓа на 130 километри оддалеченост од главниот град Скопје. Локацијата се карактеризира со извонредни природни услови за одгледување риба.  Климата е стабилна, без драстични промени во температурата и другите временски услови. Најблискиот индустриски капацитет е на најмалку 80 километри оддалеченост. Рибникот се наоѓа на  речен извор на реката Белица со капацитет на водата од повеќе од 10 000 литри во секунда.

КАПАЦИТЕТ

Рибникот има капацитет од повеќе од 100 тони пастрмка и обезбедува живеалиште на 3 видови пастрмка: Подмладок, Стилхед и Златна пастрмка. Рибникот Извор Белица има 20 базени за риба и вработува 5 луѓе.

7,7 Ph
стандард: 7,5 – 8,5
Ph вредност
Ph вредноста на водата за потребите на производството на пастрмка треба да биде помеѓу 7,5 и 8,5
9-11 mg/l
O2 стандард: 8,5 -11,6
O2 во водата
Пастрмката користи големи количини кислород. Оптималната количина на кислород во водата за производство е пторебно да биде помеѓу 8,5 и 11,6 mg / l.
11 C
температура на вода од стандардот: 8 - 18 C
Температура на вода
Температурата на водата е директно поврзана со метаболизмот на пастрмката. Намалување на температурата на водата и за 1 степен го забавува метаболизмот на пастрмката за 10%. Најдобра температура за производство на пастрмка изнесува помеѓу 8 - 16 C.
0,3 mg/l
CO2 стандард: 0,2 - 2
CO2 во водата
За потребите на одгледување на пастрмката потребно е минимална количина на CO2 во водата. Блискиот извор на вода и брзиот тек овозможуваат мала количина на CO2 во базените Извор Белица.

ПРОИЗВОДСТВО НА ПАСТРМКА

ВИДОВИ . ПАСТРМКА
КАЛИФОРНИСКА ПОДМЛАДОК 45%
РЕЧНА ПОДМЛАДОК 35%
ОСТАНАТО 20%
ТОНИ ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО
0

РИБНИК . ИЗВОР . БЕЛИЦА . ГАЛЕРИЈА