ДИСТРИБУЦИЈА . НА . СВЕЖА . РИБА

45 МИН – 3,5 ЧАСА

ВРЕМЕ НА ДОСТАВА

Пелагониски регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

1.5
ЧАСА
45
МИНУТИ

Југозападен Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

Скопски Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

2.5
ЧАСА
45
МИНУТИ

Полошки Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

Вардарски Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

2.5
ЧАСА
3.5
ЧАСА

Југоситочен Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

Источен Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.

3.5
ЧАСА
3
ЧАСА

Североисточен Регион

Доставата започнува од 6 часот изутрина.